CONDIŢII GENERALE DE REPARAŢIE
Ordinul de Reparaţie şi Condiţiile Generale de mai jos se aplică oricărei intervenţii asupra
Vehiculului (reparaţie / întreţinere /diagnosticare).
1. Recepţia La recepţia Vehiculului, Reparatorul întocmeşte un Ordin de Reparaţie în care se
menţionează: datele de identificare Client, datele de identificare Vehicul, starea Vehiculului şi a
echipamentelor acestuia în momentul recepţiei, kilometrajul şi nivelul carburantului Vehiculului
la intrarea în atelier, solicitările eventuale ale Clientului şi orice alte detalii semnalate de Client.
De asemenea, în Ordinul de Reparaţie se vor menţiona fie lucrările de reparaţie şi/sau de
întreţinere ce urmează a fi efectuate, fie cererea Clientului pentru diagnosticare şi estimare a
valorii lucrărilor ce se impun a fi efectuate, caz în care Reparatorul va întocmi un deviz
(denumit în continuare “Devizul”.).
2. Devizul În cazul în care Clientul doreşte să cunoască valoarea estimativă a intervenţiei
(reparaţie/operaţiune de întreţinere) asupra Vehiculului, Reparatorul întocmeşte un Deviz în
care Reparatorul înscrie valorile estimative ale Pieselor de Schimb şi ale manoperei necesare
pentru intervenţia asupra Vehiculului. Reparatorul comunică Clientului şi înscrie în Ordinul de
Reparaţie o valoare estimativă a costurilor necesare întocmirii Devizului, incluzând şi costurile
eventualelor probe de drum. Acest deviz este doar cu titlu indicativ şi valoarea acestuia poate
să fie diferită de valoarea facturii finale.
Devizul şi valoarea estimativă a costurilor lucrărilor sunt valabile la data constatării/verificării
tehnice şi întocmirii Devizului. Astfel întocmit, Devizul îşi va păstra valabilitatea pe toată
perioada de imobilizare a Vehiculului în atelierul Reparatorului. În situaţia în care Clientul
doreşte să-şi ridice Vehiculul din atelierul Reparatorului intenţionând să revină ulterior în
atelierul Reparatorului pentru efectuarea reparaţiilor, Reparatorul va întocmi un nou Ordin de
Reparaţie ce va fi însoţit de un nou deviz. Prin semnarea Devizului, Clientul îşi dă acordul
pentru demararea lucrărilor înscrise pe Deviz de către Reparator. În această situaţie,
Reparatorul poate solicita Clientului un avans. În cazul în care Clientul nu semnează Devizul,
iar lucrările menţionate în acesta nu vor fi efectuate de Reparatorul care a întocmit Devizul,
Clientul se obligă să ridice imediat Vehiculul de la Reparator, care va închide astfel Ordinul de
Reparaţie, făcând menţiuni în acesta cu privire la momentul ieşirii Vehiculului din unitatea
service.
3. Reparaţia şi/sau întreţinerea Vehiculului Reparaţia Vehiculului reprezintă ansamblul de
operaţiuni efectuate asupra unui Vehicul defectat pentru a-l menţine sau a-l readuce în starea
de funcţionare. Întreţinerea Vehiculului constă în efectuarea operaţiunilor prevăzute de către
Constructorul Vehiculului, conform Carnetelor de Întreţinere şi de Garanţie ale Vehiculului şi
Instrucţiunilor de utilizare a Vehiculului. În cazul în care Clientul solicită efectuarea
reparaţiei/operaţiunii de întreţinere fără întocmirea unui deviz, Reparatorul menţionează
lucrările de efectuat pe Ordinul de Reparaţie , ce va fi semnat obligatoriu de Client la intrarea
Vehiculului în atelierul Reparatorului. Cu această ocazie se va preciza dacă Clientul doreşte să
păstreze Piesele de Schimb înlocuite, altele decât cele înlocuite în garanţie.
Dacă în cursul execuţiei lucrărilor cerute de Client sunt necesare operaţiuni suplimentare faţă
de cele înscrise iniţial în Ordinul de Reparaţie semnat de Client, Reparatorul va informa
Clientul şi va obţine acordul acestuia pentru realizarea lucrărilor suplimentare. Orice Deviz de
Lucrări Suplimentare / orice factură proforma sunt considerate anexă la Ordinul de Reparaţie.
În cazul emiterii de Devize de Lucrări Suplimentare, Clientul va plăti atât valoarea înscrisă în
Deviz, cât şi valorile înscrise în Devizele de Lucrări Suplimentare. În cazul emiterii de facturi
proforma, ultima factură proforma întocmită va înlocui Devizul, eventualele Devize de Lucrări
Suplimentare şi/sau eventualele facturi proforma anterioare emiterii ultimei facturi proforma.
Atunci când reparaţia se efectuează în urma unui accident acoperit de asigurare, Clientul va
semna Ordinul de Reparaţie înainte de începerea lucrărilor.
4. Restituirea Vehiculului către Client Data estimată pentru restituirea Vehiculului este
precizată pe Ordinul de Reparaţie sau pe ultimul Ordin de Reparaţie în cazul în care a fost
necesară efectuarea de lucrări suplimentare la Vehicul; dacă sunt semnalate
probleme/defecţiuni, altele decât cele semnalate în prealabil în Ordinul de Reparaţie,
Reparatorul îi propune Clientului remedierea imediată a acestor defecţiuni. În cazul în care
Clientul nu îşi dă acordul pentru remedierea acestor defecţiuni, acest lucru va fi precizat pe
Certificatul de Control, iar Clientul va semna că a luat cunoştinţă.
5. Garanţia Garanţia se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003, precum şi cu
legislaţia aplicabilă în România la momentul efectuării reparaţiei/operaţiunii de întreţinere şi nu
afectează drepturile consumatorilor prevăzute de lege.
5.1. Garanţia comercială reprezintă angajamentul asumat de Automobile Dacia / Renault
Commercial Roumanie SRL faţă de Client (fără solicitarea unor costuri suplimentare, altele
decât cele plătite la achiziţionarea Vehiculului) de reparare sau de înlocuire a Produsului
(Vehicul sau Piesă de Schimb de Origine Dacia / Renault / Nissan) cumpărat, dacă acesta nu
corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea
aferentă. Defecţiunile de fabricaţie apărute la Produs în perioada de garanţie comercială se
remediază (prin repararea sau înlocuirea Produsului defect) numai în unităţile service
autorizate de Automobile Dacia / Renault Commercial Roumanie SRL, singurele abilitate să
efectueze intervenţii în garanţie. Reparatorul agreat Dacia / Renault / Nissan va decide dacă
va repara sau va înlocui piesa defectă sau Produsul. La intrarea în orice unitate service
agreată Dacia / Renault / Nissan, Clientul va prezenta factura/bonul fiscal al Produsului şi/sau,
după caz, Ordinul de Reparaţie care atestă faptul ca intervenţia a fost efectuată de un
reparator agreat Dacia / Renault / Nissan. În orice situaţie, Clientul trebuie să facă dovada
faptului că piesele de schimb ce urmează a fi înlocuite sau reparate sunt Piese de Schimb de
Origine Dacia / Renault / Nissan. În cazul în care Clientul doreşte ca reparaţia (în afara
garanţiei)/ operaţiunea de întreţinere să se efectueze cu piese aduse de el însuşi (fie că sunt
Piese de Origine Dacia / Renault / Nissan, piese de calitate echivalentă sau piese la mâna a
doua), Reparatorul nu îşi asumă în nici un caz garanţia pentru aceste piese.
Reparatorul utilizează Piese de Schimb de origine Dacia / Renault / Nissan, iar aceste Piese
de Schimb beneficiază de o garanţie comercială înscrisă în Certificatul de Garanţie al Piesei de
Schimb respective. Garanţia Comercială a Pieselor de Schimb de Origine Dacia / Renault /
Nissan constă în remedierea cu titlu gratuit (piese, manoperă) a tuturor defecţiunilor Pieselor
de schimb de origine montate conform instrucţiunilor Constructorului, constatate ca atare în
unităţile service agreate de Automobile Dacia / Renault Commercial Roumanie SRL şi
recunoscute de aceasta ca fiindu-i imputabile, precum şi eventualele reparaţii ale prejudiciilor
cauzate de aceste defecţiuni altor piese ale Vehiculului, în condiţiile şi cu excluderile/excepţiile
precizate mai jos. Piesele de Schimb de Origine Dacia / Renault / Nissan înlocuite în perioada
de garanţie a Vehiculului nu beneficiază de o garanţie comercială distinctă, proprie,
încadrându-se în garanţia comercială acordată pentru Vehiculul la care au fost înlocuite,
conform prevederilor din Carnetul de Garanţie al Vehiculului.
Piesele de Schimb de Origine Dacia / Renault / Nissan înlocuite în regim de garanţie devin în
totalitate proprietatea Constructorului.
5.2. Garanţia comercială a Piesei de Schimb nu se aplică, iar Constructorul Vehiculului va fi
absolvit de orice responsabilitate în următoarele situaţii:
- Piesa de Schimb este utilizată în alt scop decât cel prevăzut de Constructor;
- Piesa de Schimb a făcut obiectul unor modificări sau adaptări neautorizate sau neprevăzute
de Constructor;
- Piesa de Schimb sau una din componentele acesteia a fost înlocuită cu alta care nu este de
origine Dacia / Renault / Nissan;
- Defecţiunea constatată survine în urma lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii ale
Vehiculului efectuate în afara reţelei service autorizate Dacia / Renault / Nissan şi fără a se
respecta instrucţiunile Constructorului;
- Vehiculul a fost utilizat în condiţii neconforme cu cele recomandate de Constructor
(suprasarcină, suprasolicitare, participarea/înscrierea Vehiculului la teste, curse sau alte
competiţii sportive de orice natură);
- Vehiculul nu a fost întreţinut conform instrucţiunilor Constructorului, iar recomandările privind
întreţinerea şi îngrijirea Vehiculului nu au fost respectate, precum şi atunci când nu sunt
remediate prompt deficienţele constatate;
- Nesigilarea sau violarea sigiliilor Vehiculului sau Pieselor de schimb (dacă este cazul).
Transferul proprietăţii Vehiculului nu modifică condiţiile de aplicare a garanţiei. Piesa de
Schimb montată pe un vehicul în cadrul aplicării garanţiei Piesei de Schimb este garantată
până la expirarea garanţiei Piesei de Schimb.
5.3. Garanţia lucrărilor de service Pentru lucrările efectuate fără înlocuire de Piese de
Schimb de Origine Dacia / Renault / Nissan, garanţia reparaţiei/operaţiunilor de întreţinere va fi
de minimum 3 luni de la data execuţiei reparaţiei/operaţiunii de întreţinere, cu excepţia cazului
în care legislaţia nu prevede un termen minim de garanţie mai mare decât 3 luni. În perioada
de garanţie a Vehiculului, garanţia lucrărilor constă în remedierea cu titlu gratuit (piese,
manoperă) a tuturor defecţiunilor cauzate de intervenţia realizată într-un atelier al unui
reparator agreat Dacia / Renault / Nissan, precum şi a eventualelor reparaţii ale prejudiciilor
cauzate de aceste defecţiuni altor piese ale Vehiculului. Pentru a beneficia de garanţia
lucrărilor acordată de reparatorul agreat Dacia / Renault / Nissan, Clientul va prezenta factura
Vehiculului şi Ordinul de Reparaţie care atestă faptul că intervenţia a fost efectuată într-o
unitate service a unui reparator agreat Dacia / Renault / Nissan. În perioada de postgaranţie a
Vehiculului, garanţia manoperei aparţine exclusiv reparatorului care a efectuat intervenţia. În
situaţia în care reparatorul agreat Dacia / Renault / Nissan nu îşi asumă nici o responsabilitate
pentru vreun prejudiciu cauzat de intervenţia efectuată, Clientul va trebui să demonstreze
neîndeplinirea obligaţiilor de către reparatorul agreat Dacia / Renault / Nissan, prin intermediul
unei expertize neutre, la care vor participa reprezentanţii Constructorului şi ai reparatorului
agreat. Reparaţia (piese şi manoperă) efectuată în baza garanţiei reparaţiei este garantată
până la expirarea garanţiei iniţiale a reparaţiei.
5.4. Garanţia comercială nu acoperă:
- verificările şi operaţiile de întreţinere periodică;
- incidentele datorate influenţei unor factori/evenimente externe, cum ar fi loviturile şi
zgârieturile etc.;
- avariile/defecţiunile survenite ca urmare a depozitării defectuoase sau în condiţii
necorespunzătoare a Vehiculului/Pieselor de Schimb;
- uzura normală a Vehiculului/Pieselor de Schimb;
- lipsa câştigului ce ar putea fi ocazionată direct sau indirect de un caz de garanţie comercială;
- consecinţele indirecte ale unui eventual defect al Piesei de Schimb de Origine Dacia /
Renault / Nissan (pierderi din exploatare etc.).
Cheltuielile de întreţinere angajate de Client, conform recomandărilor Constructorului şi cele
rezultând din uzura normală a Pieselor de Schimb de Origine Dacia / Renault / Nissan şi a
Vehiculului rămân în sarcina Clientului.
În cazul producerii de accidente presupus a fi provocate de orice defecţiune de fabricaţie a
unui Produs Dacia / Renault / Nissan, Clientul este obligat a anunţa imediat Serviciul Vocea
Clientului din cadrul Automobile Dacia / Renault Commercial Roumanie SRL sau cea mai
apropiată unitate service a unui reparator agreat Dacia / Renault / Nissan, fără a interveni la
Vehicul, în scopul constatării cauzelor reale care au determinat defecţiunea, în caz contrar
Constructorul fiind absolvit de orice răspundere.
6. Dispoziţii finale Prezentele condiţii generale de reparaţie şi Devizele / Devizele de Lucrări
Suplimentare anexă la Devize / facturile aferente reparaţiilor fac parte integrantă din Ordinul de
Reparaţie şi se constituie în documentele contractuale dintre Client şi Reparator cu privire la
intervenţia care face obiectul Ordinului de Reparaţie. Părţile se obligă să execute Ordinul de
Reparaţie întocmai şi cu bunăcredinţă, urmărind şi informându-se reciproc asupra derulării
documentelor contractuale. Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu
întârziere a obligaţiilor comerciale asumate prin documentele contractuale angajează
răspunderea pentru partea în culpă, în condiţiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.
Prin semnarea Ordinului de Reparaţie, Clientul îşi dă acordul pentru repararea Vehiculului în
locul declarării de către asigurator a daunei economice totale.
Comunicarea între Client şi Reparator se va face în scris; documentele contractuale vor fi
transmise prin mijloacele obişnuite de comunicare . curier, scrisoare recomandată, fax sau
poştă electronică, transmiterea trebuind urmată de confirmare.
Forţa majoră apără în condiţiile legii partea care o invocă, cu condiţia notificării ei către cealaltă
parte în termen de 5 zile de la apariţie şi a dovedirii cazului de Forţă majoră prin certificarea
acestuia de Camera de Comerţ şi Industrie în termen de 15 zile de la apariţia sa. Greva sau
orice alt conflict de muncă ce se produce la Reparator sau la Constructorul Vehiculului, care
afectează activitatea de producţie, de logistică sau de comercializare, constituie caz de forţă
majoră indiferent dacă ulterior acţiunea este declarată nelegală de către instanţele
judecătoreşti. Semnarea, interpretarea, încetarea, executarea şi efectele documentelor
contractuale se supun legii române. Orice dispută apărută între părţi în ceea ce priveşte
semnarea, interpretarea, încetarea, executarea şi/sau efectele documentelor contractuale
dintre Reparator şi client (Ordin de Reparaţie. Condiţii generale de reparaţie şi/sau pentru
întreţinerea Vehiculului / Deviz / Deviz de Lucrări Suplimentare / factură), în măsura în care nu
este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, se va soluţiona de instanţele judecătoreşti române
competente teritorial. În cazul în care în litigiu este implicat şi “Constructorul Vehiculului”,
instanţa competentă în soluţionarea litigiului este instanţa competentă material de la sediul
Constructorului.
Clauzele lovite de nulitate nu afectează în nici un fel documentele contractuale. Aceste clauze
se vor considera înlocuite cu prevederile legale corespunzătoare raporturilor juridice
reglementate.
Notă: a) Subcapitolele 5.1; 5.2; 5.3; 5.4, se refera la codiţiile specifice de garanţie dintre
Reparator şi „Automobile Dacia / Renault Commercial Roumanie SRL”
b) În capitolul 6 este denumit „Constructorul Vehiculului” societatea “Automobile Dacia /
Renault Commercial Roumanie SRL”.